Rečnik e-commerce pojmova – Međubankarska provizija

Rečnik e-commerce pojmova – Međubankarska provizija

Ovim terminom nazivamo naknadu koju banka izdavalac (banka korisnika kartice) potražuje od banke prihvatioca (banke trgovca) za svako plaćanje karticama. Banke nisu te koje same propisuju međubankarsku proviziju. Određivanje visine provizije je nadležnost kartičarskih organizacija (Visa, Mastercard, American Express…)

Šta predstavlja međubankarska provizija?

Međubankarska provizija (Interchange Fee) predstavlja jednu od tri glavne naknade za obradu kartica. Ovu proviziju naplaćuje banka izdavalac od banke trgovca i ona čini sastavni deo trgovačke provizije.

Ko plaća međubankarsku proviziju?

Plaćanje međubankarske provizije je obaveza trgovca. Ova naknada se automatski skida prilikom obrade transakcije. Naime, kada korisnik kartice obavi kupovinu i odobri transakciju, banka trgovca prima novčana sredstva od banke korisnika kartice, ali umanjena za iznos međubankarske provizije.

Međubankarska provizija – Mastercard

Naknada se obračunava svaki put kada se izvrši online plaćanje platnom Mastercard karticom. Naknadu plaća trgovac i automatski se naplaćuje prilikom sravnjenja sredstava. Više o ovim naknadama možete pronaći na https://www.mastercard.us/en-us/business/overview/support/merchant-interchange-rates.html

Međubankarska provizija – Visa

Naknada se obračunava svaki put kada se izvrši online plaćanje VISA platnom karticom. Naknadu plaća trgovac i automatski se naplaćuje prilikom sravnjenja sredstava. Pogledajte šta VISA piše o međubankarskim provizija na https://usa.visa.com/support/small-business/regulations-fees.html

Od čega zavisi međubankarska provizija?

Iznos međubankarske provizije je unapred regulisan i transparentan. Na iznos ove provizije pre svega utiču:

  1. Lokacije banke izdavaoca u odnosu na lokaciju trgovca – Banke u Srbiji imaju jasno propisanu proviziju koju međusobno naplaćuju. IntraEuro su provizije propisane u svim zemljama Evrope za plaćanja između subjekata unutar EU. Dok su InterEuro provizije propisane za plaćanja između subjekata iz Evrope ali koje nisu članice EU.
  2. Tipa kartice – Debitne kartice uvek imaju niže naknade za razmenu sredstava u odnosu na kreditne kartice.

Šta je Interchange ++?

Interchange ++ je model određivanja visine naknade koji se najčešće koristi u Evropi I Severnoj Americi. Kada se transakcija platnim karticama obrađuje preko banke prihvatioca postoje tri glavne naknade koje se moraju platiti.

  1. Naknada koju naplaćuje banka izdavalac kartice (interchange)
  2. Naknada kartičarskih organizacija koju naplaćuju Visa ili Mastercard ili “scheme fee” (što predstavlja prvi + iz naziva)
  3. Naknada banke prihvatioca tj banke trgovca (drugi + iz naziva)